Algemene Voorwaarden “De Kapiteinshut”

 

De Kapiteinshut | Bed & Breakfast Lekkerkerk

Versie 1.0 – augustus 2020

 

Inchecktijd 16.00 -19:00 | Uitchecktijd 8:00 – 11.00

Gastheer/vrouw gaat even gezamenlijk de ruimtes met u na.

 

1.0 Algemeen

 • 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van B&B de Kapiteinshut, 112 Voorstraat, 2941EW te Lekkerkerk. 
 • 2 Met het aangaan van een huurovereenkomst zijn deze algemene voorwaarden van kracht. 
 • 3 De beheerder is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. 
 • 4 Eventuele beschadigingen en ongelukjes graag even melden aan de beheerder. 
 • 5 De beheerder kan gasten bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang toegang tot B&B de Kapiteins ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van reden en zonder restitutie van de verblijfskosten. 
 • 6 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.

 

2.0 Reservering en bevestiging

 • 1 Voor het reserveren van een verblijf bij B&B de Kapiteinshut worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • 2 Het minimum verblijf in De Kapiteinshut is één nacht. De beheerder is ten alle tijden bevoegd dit minimum op de website en dus toekomstige boekingen bij te stellen.
 • 3 Inchecken tussen 16:00 en 19:00 uur. Indien andere tijd, graag telefonisch overleg in verband met aanwezigheid. Uitchecken tot 11:00 uur. Samen even appartement na checken.  
 • 4 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch of per e-mail worden aangegaan. 
 • 5 Na ontvangst sturen wij u een bevestiging van de reservering. Hiermee is uw reservering definitief.

 

3.0 Tarieven

 • 1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.
 • 2 De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.
 • 3 Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 • 4 Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.kapiteinshut.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

 

 

4.0 Betaling

 • 1 Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar :
 • 2 Betaling van het (restant)bedrag dient voor het inchecken te worden voldaan in de B&B. Betaling kan contant worden voldaan. 

 

5.0 Reserveringen

 • 1 Reservering is online mogelijk via www.kapiteinshut.nl of via andere reservering mogelijkheden/websites waar De Kapiteinshut bij is aangesloten.
 • 2 De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door De Kapiteinshut of de reserveringsagent van andere reserveringswebsites

 

6.0 Annuleringsbeleid 

 • 1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden. 
 • 2 Bij annulering op de dag vóór aankomst bent u 50% van het totale bedrag verschuldigd. Bijvoorbeeld aankomst is vrijdag, u annuleert op donderdag. 50% bent u dan van het gehele verblijfsperiode verschuldigd
 • 3 Tot 1 dag voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos. Bijvoorbeeld aankomst vrijdag, annuleren is kosteloos tot en met woensdag. Voor reserveringen vanuit het buitenland vindt er geen restitutie plaats van het voorschotbedrag.
 • 4 Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht.
 • 5 Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email via info@kapiteinshut.nl worden doorgegeven.
 • 6 De Kapiteinshut heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.  

 

7.0 Schade

 • 1 De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
 • 2 De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebrachte schade.
 • 3 Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.
 • 4 Bij verlies of anderszins niet retourneren van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de hoofdgast in rekening gebracht. Hoofdgast verplicht zich binnen 14 dagen na het versturen van de onderbouwde factuur deze te voldoen.
 • 5 Bij het niet inleveren van de sleutels bij het uitchecken is de hoofdgast verplicht de sleutels binnen 2 werkdagen aangetekend aan de B&B eigenaar te versturen.

 

8.0 Overmacht

 • 1 In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

 

9.0 Aansprakelijkheid

 • 1 De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
 • 2     De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
 • 3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
 • 4    De B&B aanvaart geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

 

10.0    Privacy

 • 1    Hiervoor verwijzen wij u naar onze Privacy Voorwaarden. Kijk onderaan op onze website of klik hier.

 

11.0    Slotbepaling

 • 1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
 • 2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 • 3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 • 4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

 

12.0 Extra informatie

 

 • 1 De B&B is beschreven op de website www.kapiteinshut.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 • 2 Rusttijden zijn van 22.00 uur – 07.00 uur.
 • 3 Roken is niet toegestaan binnen de ruimtes van De Kapiteinshut.
 • 4 Huisdieren van gasten zijn alleen toegestaan in/bij de B&B in overleg met de beheerder.
 • 5 De kamers zijn geschikt voor twee personen, tenzij anders aangegeven bij de reservering.
 • 5 Inchecken van 16.00-19.00 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Latere incheck in onderling overleg mogelijk.
 • 6 Deze accommodatie heeft geen capaciteit voor extra bedden.
 • 7 De Kapiteinshut is minder geschikt voor kinderen!
 • 8 De minimumleeftijd om in te checken is 18 jaar.
 • 9 Geen feesten of bijeenkomsten.
 • 10 Alleen toegankelijk voor gasten die gereserveerd hebben, dus geen extra gasten van buitenaf.
 • 11 De gasten kunnen hun auto op straat gratis parkeren. Parkeren geschiedt op eigen risico.
 • 12 Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen
 • 13 Gasten van De Kapiteinshut dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement dat hen bij reservering online wordt verstrekt en dat tevens in de B&B ter inzage ligt.
 • 14 De Kapiteinshut is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 
 • 15 Een vaste internetverbinding is beschikbaar. Deze service is gratis
 • 16 In overleg zijn honden welkom. Extra tarief van 15 euro per dag per hond
 • 17 De Kapiteinshut dient netjes achter gelaten te worden.